Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD 

(dále jen „obchodní podmínky“)

Článek I. Všeobecná Ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rostutu.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Provozovatelem a majitelem webových stránek  www.rostutu.cz je společnost 2050farm s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08490511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113712 (dále jen „společnost 2050farm s.r.o.“ nebo také „prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském pouze společnost 2050farm s.r.o. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti 2050farm s.r.o.
 3. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné. Přístup a používání webových stránek www.rostutu.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost 2050farm s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.
 4. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. 
 5. Obchodní podmínky jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby. Prodávající může stanovit odlišné podmínky u konkrétního zboží. Tyto odlišné podmínky mají přednost před podmínkami podle obchodních podmínek. To neplatí, pokud by ujednání z těchto odlišných podmínek bylo neplatné nebo nevymahatelné. Zboží s odlišnými podmínkami může být časově anebo množstevně omezené. Prodávající je oprávněn prodej zboží na webových stránkách kdykoliv ukončit.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující jsou informování o změnách VOP prostřednictvím Portálu 2050farm, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP mohli bez nepřiměřených obtíží seznámit. 
 7. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) se nepoužije
 8. Prodávající je oprávněn prodej zboží na webovém rozhraní obchodu kdykoliv ukončit.

 

Článek II. Kupní smlouva, Uzavření kupní smlouvy, Objednávka, Zboží

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). 
 2. Kupující nakupuje na webovém rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách prostřednictvím svého uživatelského profilu („můj účet“), pokud si jej založí. Registrace tohoto profilu probíhá s provedením první objednávky. Nákup na webovém rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách lze provést i bez založení uživatelského profilu.
 3. Kupující 
  1. Je-li spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.rostutu.cz, s tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy.
  2. Není-li spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou kupujícím. 
 4. Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující, prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách prodávajícího, vybere zboží („produkty“) a jím vybrané zboží vloží do košíku a v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná (tj. učiní objednávku). Objednávka zboží se provádí vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí.

Krok 1: Kupující vybere zboží, které si chce zakoupit, a jeho požadované množství.

Krok 2: Vybrané zboží pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ vloží kupující do nákupního košíku, kliknutím na tlačítko (x) zboží z nákupního košíku odstranit. V nákupním košíku najde kupující všechno vybrané zboží. Pokud kupující nezvolí požadované množství, bude mu přidán do košíku vždy jeden (1) kus zboží nebo jiná nejmenší nabízená jednotka příslušného zboží.

Krok 3: Po zvolení veškerého Zboží, které kupující zamýšlí zakoupit, tedy po ukončení výběru zboží, pomocí tlačítka „Zobrazit košík“ přejde kupující k dalšímu kroku.

Krok 4: Kupující zadá slevový „Kupón“, pokud jej má k dispozici.

Krok 5: Kupující zvolí způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje (pick up point nebo doručení na adresu ve vybraných městech anebo osobně na provozovně prodávajícího, na adrese: Doubravník 257, 592 61 Doubravník), a pokračujte pomocí tlačítka „Přejít k pokladně“ k dalšímu kroku.

Krok 6: Kupující vyplní dodací a fakturační údaje, vč. telefonu a e-mailové adresy.

Krok 7: Kupující zvolí způsob platby, který mu nejvíce vyhovuje.

Krok 8: Kupující zaškrtne souhlas s těmito obchodními podmínkami a souhlasem se zpracováním osobních údajů ve smyslu Článku IX. Těchto obchodních podmínek, kupující zaškrtne případně žádost o tom, že chce dostávat newsletter s aktuálními produkty.

Krok 9: Na závěr kupující zkontroluje, zda jsou údaje v objednávce správné, a pokračuje pomoci tlačítka „Objednat“.

Krok 10: Kupující zaplatí kupní cenu podle zvoleného způsobu platby.

 1. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky kupujícího, je vždy aktuální platné znění těchto obchodních podmínek.
 2. Učiněná objednávka kupujícího podle odst. 3. tohoto Článku je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených OZ je ve smyslu ustanovení § 1726 OZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 OZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat již vložená data, a pro případ, že bude třeba z jeho strany objednávku upravit, má možnost měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, až do okamžiku, kdy objednávku ukončil a závazně objednal.
 5. V případě technické závady na internetovém obchodu provozovaného na webovém rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 6. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do deseti (10) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 7. Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením finanční zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o složení finanční zálohy ve lhůtě stanovené prodávajícím, nebo odmítne-li finanční zálohu složit, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a na objednávku se hledí, jako na objednávku, která nebyla učiněna.
 8. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, je jimi vázán, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Odesláním objednávky rovněž kupující potvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku.
 9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu daňový doklad. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně. Kupující souhlasí s vystavením a zasláním daňového dokladu prodávajícím elektronickou formou na jeho emailovou adresu uvedenou při objednávce, resp. v uživatelském profilu.
 10. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že předmětem kupní smlouvy:
  1. Je zboží přímé spotřeby – zemědělské a nebo potravinářské produkty, jež se mohou vzhledově lišit od fotografie objednávaného zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu, a to zejména barevně či velikostí. Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a nemusí odpovídat skutečnému stavu.
  2. Je zboží přímé spotřeby – zemědělské  produkty, které jsou alergenem, a potravinářské produkty obsahující alergeny. Objednáním zvoleného zboží kupující prohlašuje, že potraviny bude užívat a požívat na vlastní odpovědnost.  V případě pochybností o konkrétním alergenu je možné kontaktovat kupujícího na e-mailu: info@rostutu.cz a nebo na tel.: +420 773 553 914

 

Článek III. Kupní cena zboží, platební podmínky

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny v korunách českých včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V kupní ceně zboží není započítáno poštovné. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatku, a další platby dle odst. 4 tohoto Článku.
 2. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. 
 3. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci webového rozhraní obchodu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží a poštovné.
 5. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
  1. Bezhotovostně prostřednictvím platební brány. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím platební brány je kupující přesměrován na internetové bankovnictví své banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá platební brána informaci o provedení platby prodávajícímu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím platebního systému GoPay od společnosti GOPAY s.r.o. („platební systém GoPay“). Citlivé vstupní údaje, které zadává kupující do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  2. Platba na místě v hotovosti při osobním odběru v provozovně, tj. v okamžiku předání zboží kupujícímu u prodávajícího na adrese: Doubravník 257, 592 61 Doubravník. V případě platby na místě je kupní cena splatná v hotovosti v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k převzetí zboží pro kupujícího a je uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k předání zboží za kupujícího.
  3. Platba na místě v hotovosti při osobním odběru ve zvolených výdejnách zboží („pick up pointech“), tj. v okamžiku předání zboží kupujícímu ve zvoleném pick up pointu. V případě platby na místě v pick up pointech je kupní cena splatná v hotovosti v okamžiku dodání zboží k rukám osoby, která byla oprávněna k převzetí zboží pro kupujícího a je uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k předání zboží za kupujícího.
 1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím. Tedy nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.
 2. Dokladem o prodeji je faktura. Faktura je po odeslání zásilky zaslána na e-mail zákazníka v elektronické podobě, anebo je připojená ke každé zásilce. Faktura slouží zároveň jako dodací list. 

 

Článek IV. Dodací podmínky

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v objednávce kupujícího podle článku III. těchto obchodních podmínek.
  1. U zboží, u kterého dojde k předání v pick up pointu a nebo na adrese kupujícího ve vybraných městech určených prodávajícím:
   1. V případě úhrady kupní ceny za zboží bezhotovostním prostřednictvím platební karty, tedy prostřednictvím platebního systému GoPay, zboží bude do 4 pracovních dnů kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího, a to prostřednictvím společnosti DECAP Adventure s.r.o., IČO: 07496877, bud na adresu kupujícího anebo na adresu zvoleného pick up pointu.
   2. V případě úhrady kupní ceny v hotovosti při osobním odběru ve zvolených  pick up pointech zboží bude do 4 pracovních dnů kupujícímu odesláno po vytvoření objednávky kupujícím na adresu zvoleného pick up pointu, a to prostřednictvím společnosti DECAP Adventure s.r.o., IČO: 07496877.
  2. U zboží, u kterého dojde k předání v provozovně na adrese: Doubravník 257, 592 61 Doubravník:
   1. V případě úhrady kupní ceny za zboží bezhotovostním prostřednictvím platební karty, tedy prostřednictvím platebního systému GoPay, a nebo v případě platby v hotovosti při osobním odběru, zboží bude do 2 pracovních dnů od vytvoření objednávky kupujícímu připraveno k převzetí a nebo od připsání částky platby za objednávku na účet prodávajícího v případě platby předem.
 2. Zboží, které je nabízeno prodávajícím na webovém rozhraní obchodu, je zboží, které má prodávající skladem. 
 3. V případě, že kupující má zájem o zboží, které nemá prodávající k dispozici skladem, je třeba v takovém případě kontaktovat prodávajícího za účelem vytvoření objednávky zboží nad rámec skladových zásob. V takovém případě zboží bude odesláno podle jeho dostupnosti, provozních možností, v termínu stanoveném na základě podmínek prodávajícího a dalších faktorů majících vliv na dodání zboží, o kterých bude kupující informován e-mailem anebo telefonicky, a to do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. Objednávku je možné v takovém případě stornovat a odstoupit od kupní smlouvy, anebo případně upravit na základě oboustranně přijaté dohody kupujícího s prodávajícím.
 4. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a prostřednictvím přepravce, společnosti DECAP Adventure s.r.o., IČO: 07496877
 5. Náklady na dodání zboží spolu jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. 
 6. Zboží je doručováno pouze v pracovní dny. Dodání balíčku přes víkend nebo státní svátky není možné. Lhůta pro dodání zboží je odvislá dle podmínek přepravce, trvá zpravidla 2-5 pracovních dnů od odeslání zboží. V případě, že zboží kupujícímu nedorazí v tomto termínu, je oprávněn kontaktovat prodávajícího a ten je mu povinen poskytnout součinnost za účelem dořešení věci.
 7. Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující. Prodávající splnil svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
 8. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího, v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech vyšší moci může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech uvedených výše v tomto Článku obchodních podmínek.
 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v místě, které v objednávce určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat.
 10. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 11. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 12. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky po dobu přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému, se kterým sepíše škodní protokol. Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit prodávajícímu.
 13. Kupující je povinen zboží bezodkladně po převzetí zásilky zkontrolovat. Kupující je tímto způsobem povinen zkontrolovat balení zboží i obsah zásilky – zboží, zda zboží zcela odpovídá objednávce, tj. objednanému zboží co druhu zboží a množství. Kupující i zkontroluje, zda zboží nevykazuje zjevné známky povrchového poškození. V případě, že obsah zásilky neodpovídá objednávce, oznámí tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu, a dohodne s ním nápravu, tj. výměnu, popř. dodatečné zaslání chybějícího zboží. V případě prodlení této povinnosti kupujícího bude mít prodávající za to, že obsah zásilky zcela odpovídá objednávce, a že dodané zboží je bez jakéhokoliv poškození a vad.
 14. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 15. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po plném zaplacení kupní ceny.

 

Článek V. Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem – odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).
 2. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že tyto obchodní podmínky v této části jsou určeny pro nákup zboží kupujícím – spotřebitelem, proto se řídí úpravou pro tzv. spotřebitelské smlouvy podle OZ. 
 3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, která započne běžet dnem převzetí zboží, nebo dnem převzetí poslední dodávky zboží, pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několik částí. Tímto ustanovením je kupující poučen o svém právu odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1820 odst. 1 písm. f) OZ.
 4. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici zde. Odstoupení musí být provedeno písemně, a to odesláním dopisu ve výše uvedené lhůtě na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu podávajícího: info@rostutu.cz. Kupující při odstoupení doloží 1) kopii daňového dokladu, 2) písemně vypracovaný dopis (příp. formulář), v rámci kterého výslovně uvede:
  1. že odstupuje od smlouvy o nákupu zboží, které přesně identifikuje,
  2. datum objednání zboží,
  3. datum obdržení zboží,
  4. informace o kupujícím: jméno, příjmení, adresa a číslo účtu, na které požaduje vrácení uhrazené kupní ceny,
  5. podpis kupujícího,
  6. datum.

Prodávající potvrdí přijetí odstoupení od smlouvy kupujícím bez zbytečného odkladu.

 1. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouvy od počátku ruší. Kupující je povinen na vlastní náklady vrátit úplné a neporušené zboží v kompletním stavu prodávajícímu na adresu: Doubravník 257, 592 61 Doubravník. Kupující může vrátit zboží na uvedenou adresu za předchozí domluvy s prodávajícím.
 2. Prodávající je povinen vrátit peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů na bankovní účet kupujícího od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, ale ne dříve než po obdržení nepoškozeného zboží v souladu s předchozími ustanoveními. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 3. V souladu s příslušnými ustanoveními OZ prodávající prohlašuje, a kupující výslovně bere na vědomí, že není možné odstoupit od Smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze (např. potravinové produkty a zemědělské produkty, tj. ovoce, zelenina, aj.), jakož i zboží, které bylo po dobu dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, kdy právě pod tuto kategorii spadá zboží nabízené kupujícím. Taktéž není možné odstoupit od smlouvy v případě zboží, které nebylo v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
 4. Zákazník bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ust.
  § 1837 OZ.
 5. Jsou-li se zbožím poskytovány kupujícímu dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva tak pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i související poskytnuté dárky. V případě, že dárky nebudou vráceny zpět prodávajícímu, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Jestliže není možné dárky vrátit, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

 

Článek VI. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího 

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem a v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 2. Mimo zákonných důvodů a důvodů uvedených v obchodních podmínkách je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v případě:
 3. Zjevné chyby v ceně zboží.
  1. Technické závady na webovém rozhraní obchodu umístěném na webových stránkách.
  2. Pokud kupující uvedl v objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní informace nebo kupující neprovede autorizaci objednávky, případně nesloží požadovanou zálohu.
  3. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, se již nepěstuje, nedodává anebo se významně změnila jeho cena.
 4. Prodávající je oprávněn využít svého práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy. Prodávající se o této skutečnosti zavazuje neprodleně informovat kupujícího, a to také za účelem domluvení dalšího postupu řešení objednávky. Pokud kupující zaplatil kupní cenu nebo její část, prodávající tuto částku zašle na bankovní účet kupujícího nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

 

Článek VII. Uživatelský účet

 1. Pokud se kupující rozhodne založit uživatelský účet, tak na základě registrace kupujícího provedené ve webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umístěné na webových stránkách umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

Článek VIII. Kontaktní údaje prodávajícího

 1. Kontaktními údaji prodávajícího jsou: 2050farm s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08490511. E-mail: info@rostutu.cz, tel.: +420 773 553 914
 1. Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek, reklamací a odstoupení od smlouvy: Ing. Daniel Hrma, tel. 
 2. Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování, e-mail a telefonní čísla jsou dále uvedeny na internetových stránkách www.rostutu.cz v záložce Kontakty.

 

Článek IX. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení

 1. Podrobné informace ve věci ochrany osobních údajů jsou přístupné na na internetových stránkách www.rostutu.cz v záložce Ochrana osobních údajů.
 2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 3. Kupující současně v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uděluje prodávajícímu souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na dobu 10 let od uzavření této smlouvy. Kupující může tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit.

 

Článek XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího www.rostutu.cz v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění obchodních podmínek.
 2. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a OZ. Písemné ujednání mezi smluvními stranami odlišné od obchodních podmínek má před těmito obchodními podmínkami přednost
 3. Kupující může pro případné stížnosti využít adresu určenou pro podání stížnosti: info@rostutu.cz.. Prodávající je povinen prostřednictvím e-mailu neprodleně potvrdit obdržení stížnosti. Stížnost kupujícího je prodávající povinen posoudit do čtrnácti (14) dnů od jejího obdržení. Výsledek prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Kupující jako spotřebitel se dále může se stížnostmi obracet na Českou obchodní inspekci. Informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce jsou uvedeny na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/
 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi společností 2050farm s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající informuje kupujícího – spotřebitele ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na kterého se má kupující právo obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, je Česká obchodní inspekce (dostupná na webové stránce: http://www.coi.cz/).
 5. Prodávající dále informuje kupujícího jako spotřebitele ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím. Email prodávajícího je: info@rostutu.cz.
 6. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 7. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 8. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.rostutu.cz platné živnostenské oprávnění. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontrolu nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele provádí v omezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.12.2021.

 

 

V Brně dne 23.12.2021