Ochrana osobních údajů

POUČENÍ SUBJEKTU ÚDAJŮ PRO E-SHOP SPOLEČNOSTI 2050farm s.r.o.

Správce, tedy společnost 2050farm s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08490511, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113712, tímto v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

1. Totožnost správce, tj. kdo jsme.

Společnost: 2050farm s.r.o., 

IČO: 08490511

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno,

Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 113712.

2. Kontaktní údaje správce, tj. kde, resp. jak nás můžete kontaktovat.

Společnost: 2050farm s.r.o.

IČO: 08490511

Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 113712

Kontaktní osoba: Ing. Daniel Hrma, jednatel

tel.: +420 773 553 914

e-mail: info@rostutu.cz

Na shora uvedených kontaktních údajích nás můžete kontaktovat za účelem uplatnění svých práv plynoucích ze zpracování osobních údajů.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Účel zpracování, tj. proč vaše osobní údaje zpracováváme.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů, tj. za účelem plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě § 43 zákona, resp. čl. 6 Nařízení:

 • pro potřeby plnění smluvních povinností – smlouvy (např. pokud nebudou potřebné osobní údaje poskytnuty, nemůže dojít k uzavření příslušné smlouvy, resp. k dodání objednaného zboží),
 • plnění zákonných povinností (např.: poskytování údajů orgánům státní správy),
 • a také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti jako je tzv. přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb.

Neposkytnutí potřebných osobních údajů může mít za důsledek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Osobními údaji jsou zejména Vámi zadané údaje během objednávky, případně při vyplnění registrace, tj. jméno a příjmení, adresa pro doručení (event. fakturační adresa), telefonní číslo a email, u podnikatelů se pak bude jednat o jejich název, IČ, DIČ (je-li přiděleno), sídlo podnikání, telefonní číslo a email, podle zvoleného způsobu platby také číslo bankovního účtu. 

Pokud vyplníte náš dotazník spokojenosti po provedeném nákupu, budeme ho uchovávat spolu s Vašimi údaji a na jeho základě zpracovávat informace za účelem zvyšování kvality našich služeb. 

Pokud si na základě registrace založíte uživatelský účet, nad výše uvedené můžete poskytnout souhlas k uchovávání také Vaší historie nákupů u nás, a to pro zpracovávání personalizovaných obchodních sdělení a provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování.

Dodáváme, že přijetím obchodních podmínek jste současně udělili i souhlas k zasílání obchodních sdělení na dobu 10 let od uzavření této smlouvy. Vy jako kupující můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a zasílání obchodních sdělení zrušit skrze odhlašovací odkaz v e-mailech nebo zasláním zprávy na info@rostutu.cz. Naše nabídky, informace o novinkách a slevách či jiná obchodní sdělení Vám můžeme, na základě Vašeho souhlasu a přání, poskytovat:

 • e-mailem, přičemž pro tyto účely budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

 

5. Příjemci, resp. kategorie příjemců osobních údajů, tj. komu budou osobní údaje poskytnuty.

Vaše osobní údaje bude zpracovávat naše společnost jako správce. 

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Těmito zpracovateli jsou externí dopravci (zejména společnost DECAP Adventure s.r.o., IČO: 07496877), poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé online platebních řešení (zejména společnost GOPAY s.r.o., poskytovatel systému GoPay). Dále mohou být osobní údaje předány externí účetní společnosti a externí advokátní kanceláři a obchodním partnerům. 

6. Úmysly správce

Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je Váš zájem o poskytování služeb společnosti, zejména uzavření kupní smlouvy a doručení objednaného zboží, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné, dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání marketingových a obchodních sděleních společnosti (tzv. přímý marketing).

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, čímž je myšleno, že Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány bez jakéhokoliv zásahu člověka – ke zpracování se nevyužívají výhradně automatické prostředky.

Naše společnost nemá úmysl předat vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

7. Doba uložení osobních údajů, tj. jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat

Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.

Naše společnost bude mít uloženy vaše osobní údaje po dobu, po kterou bude trvat náš jakýkoli smluvní vztah, pro který bude třeba zpracovávat vaše osobní údaje a dále v době následující po skončení vašeho posledního smluvního vztahu s naší společností v rozsahu odpovídajícím našim povinnostem podle obecně platných právních předpisů.

Osobní údaje týkající se Vašeho Uživatelského účtu, pokud jste si jej na základě registrace založili, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem zasílání nabídek našeho zboží do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 12 měsíců od jeho zřízení. Údaje o Vašich nákupech uchováváme ve Vašem Uživatelském účtu po dobu 12 měsíců a po uplynutí této doby je smažeme, kromě situace, kdy:

 • jste u nás za posledních 12 měsíců nakoupili; nebo
 • jste se za posledních 12 měsíců do Vašeho zákaznického účtu přihlásili; nebo
 • jestliže jste nám udělili souhlas zasílat Vám novinky do Vašeho e-mailu.

 

8. Práva subjektu údajů, tj. jaká máte práva

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte dále právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu se zákonem či Nařízením.

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo podat stížnost
 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
 • Právo na informace
 • Právo odvolat souhlas
 • Právo vznést námitku

Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti uvedenou výše, nebo na email: info@rostutu.cz nebo tel. číslo: 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 23.12.2021.

V Brně dne 23.12.2021